Skip to main content

Антикорупционни политики и противодействие на злоупотребите при обществените поръчки

Инициативата „Платформа за регионално публично-частно партньорство и добро управление“ (R2G4P) на коалицията за развитие и почтеност в Югоизточна Европа SELDI беше стартирана с цел подобряване прилагането на антикорупционни политики и противодействие на злоупотребите при обществените поръчки в региона. Това ще спомогне за ефективното усвояване на средствата за инфраструктурна подкрепа от ЕС до 2025 г., чийто размер се очаква да бъде значително по-голям. R2G4P ще се осъществява в девет държави от региона: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Северна Македония, Черна гора и Сърбия.

В рамките на инициативата, от 7 до 9 юли 2021 г. беше проведено първото от поредица регионални обучения, целящо да повиши капацитета на партниращите си граждански организации за диагностициране и противодействие на корупционните рискове. Обучителните модули бяха структурирани в съответствие с ключовите методологии, използвани от инициативата. На 7 юли 2021 г. експерти от Института за прозрачност на управлението, Унгария, представиха пред аудиторията най-разпространените корупционни схеми при обществените поръчки в страните от региона. Беше разяснено и използването на Opentender.eu – безплатна платформа за търсене и анализ на разнообразни данни от областта на обществените поръчки в 33 юрисдикции (28-те държави – членки на ЕС, Норвегия, институциите на ЕС, Исландия, Швейцария и Грузия). Сред показателите, включени в платформата и сочещи към проблемна област, т.е. потенциален корупционен риск, са: кратък срок за участие в конкурса, технически изисквания, които ограничават участието в поръчката на голям брой фирми, конкурси с един кандидат, множество поръчки, спечелени от един и същи изпълнител, кратък срок за обявяване на спечелена поръчка, промени на договора за обществена поръчка и увеличаване на неговата стойност или срок на изпълнение.

На 8 юли 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията и Института за прозрачност на управлението представиха своите подходи за мониторинг и оценка на завладяването на държавата. Експертите от Центъра дадоха дефиниция на явлението (според Диагностичната оценка на завладяването на държавата (SCAD): систематично използване на държавните управленски правомощия в частна полза чрез различни форми на корупция и незаконна дейност. Завладяването на държавата може да бъде разглеждано в четири измерения: завладяване на бизнеса, завладяване на политическия живот, завладяване на съдебната власт и завладяване на черния пазар. Експертите от Института за прозрачност на управлението изтъкнаха, че завладяването на държавата става видимо при мрежов анализ на взаимовръзките в областта на обществените поръчки. В зависимост от дела на корумпираните клиенти, доставчици и групите, които те оформят, всяка държава може да се класифицира като: некорумпирана, корумпирана, без да е завладяна; частично завладяна или напълно завладяна.

Последният ден от обучението, 9 юли 2021 г., беше посветен на Системата за мониторинг на антикорупционни политики (MACPI). Този инструмент се използва за оценка на антикорупционните политики на отделните публични институции чрез количествени проучвания сред служители, външни експерти и клиенти. MACPI се прилага в съответната институция като инструмент за вътрешно управление и идентифициране на равнището на корупционен натиск при специфичните ѝ дейности и на пропуските в прилагането на антикорупционните ѝ политики.

На следващия етап от инициативата партньорите ще приложат на практика MACPI и Opentender в своите страни и ще публикуват Годишен доклад за добро управление в Югоизточна Европа, съдържащ сравнителен анализ на резултатите.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.