Skip to main content

Стратегическа оценка за съдебно и полицейско сътрудничество

Европейската заповед за разследване (ЕЗР) е една от важните специфични мерки за насърчаване на съдебното сътрудничество между държавите - членки на ЕС по наказателноправни въпроси. Това е нов инструмент, основан на взаимно признаване, за получаване на доказателства, които да се използват в наказателното производство. Той има за цел да улесни борбата срещу транснационалната престъпност и тероризма, като същевременно осигурява и защитата на основните права. Центърът за изследване на демокрацията е сред десетте партньори от девет държави от ЕС, които работят по инициативата СТРАТЕГИЧЕСКА ОЦЕНКА ЗА СЪДЕБНО И ПОЛИЦИЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО (SAT-LAW).

Инициативата SAT-LAW изследва прилагането на Европейската заповед за разследване въз основа на качествена и количествена информация, включително съгласуваността и взаимовръзката с други съдебни инструменти за хармонизиране и подобряване на съдебното и полицейското сътрудничество. „Живите лаборатории“ по темата целят да стимулират сътрудничеството между съдии, прокурори, правоприлагащи органи, изследователски институти и специализирани неправителствени организации за съвместна оценка, иновативни решения и увеличаване на подготвеността им за справяне с въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и за подобряване на диалога между съдебните органи на държавите членки.

SAT- LAW ще допринесе за:

  • ИЗУЧАВАНЕТО на транспонирането и прилагането на Директива 2104/41/ЕС относно европейската заповед за разследване по наказателни дела и прилагане на критериите за пропорционалност и зачитане на основните права
  • АНАЛИЗА на съгласуваността между ЕЗР и други съдебни инструменти (напр. Европейска заповед за арест, Европейска заповед за защита и др.) в контекста на зачитането на основните права (по-специално правата на заподозрените и обвиняемите)
  • ОЦЕНКАТА на връзките на ЕЗР с функционирането на инструментите за взаимна правна помощ, по-специално по отношение на обмена на електронни данни и финансова информация
  • НАСЪРЧАВАНЕТО на съдебното сътрудничество в отговор на тероризма, организираната престъпност и киберпрестъпността, както и на трансграничния достъп до електронни доказателства и тяхната допустимост в рамките на съдебни процеси.

Контакт:
Мария Йорданова
Главен експерт
Правна програма
E-Mail: maria.yordanova-at-online.bg

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.