Skip to main content

Продължаващото търсене на нова равновесна точка в световната икономика доведе до увеличаване на несигурността и наложи преосмисляне на съществуващите бизнес модели. В Европа, откъдето според мнозина води началото си кризата от 2011 г., продължи търсенето на начини за стабилизиране на Еврозоната и на разширения Европейски съюз. България остава единствената европейска страна с повишен кредитен рейтинг през 2011 г. и демонстрира макроикономическа и финансова стабилност; същевременно все по-остро стои проблемът за ограничаване използването на държавата в частен олигархичен интерес и за промяна на мястото й като най-бедна страна в ЕС.

В тези времена на всеобща несигурност все по-перспективен е базираният на фактите подход за реализиране на социални иновации и реформи. Този, продиктуван от интересите на развитието на страната подход, Центърът за изследване на демокрацията възприема още от самото си основаване в края на 1989 г. Със своите 16 публикации – доклади и експертни анализи, както и 34 организирани прояви в България и чужбина, през 2011 г. Центърът продължи да бъде инициатор и движеща сила на социалната промяна в редица области.

Анализите на Центъра в областта на енергетиката подпомогнаха усилията на българското правителство да повиши енергийната сигурност чрез оттегляне от неизгодни или непосилни за страната ни енергийни проекти и да направи стъпка в посока енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Най-добрите международни експертни решения за устойчиво развитие и добро управление бяха направени достояние на българското общество, благодарение на усилията на експертите на Центъра. Продължи активното сътрудничество с правоприлагащи и контролни органи за разработване и мониторинг на мерки за противодействие на корупцията и организираната престъпност, намаляване равнището на конвенционалната престъпност и ограничаване на отрицателното въздействие на сивата икономика. Това бе в интерес на засегнатия от кризата законен бизнес и на националната конкурентоспособност. На българските институции бе предоставен ценен експертен опит в противодействието на организираната престъпност, в частност при отнемането и управлението на имущество, придобито от престъпна дейност, както и в осъществяването на реформата в системата на затворите. Продължи работата и по изготвянето (във високо оценен от ЕС публично – частен формат) на първия национален Доклад за оценка на заплахите от организираната престъпност.

Европейската комисия продължи да подготвя общ инструмент за мониторинг на корупцията, за чието формулиране и практическо използване Центърът работи вече повече от десетилетие. С участието на наши експерти бе разработен и изпробван за първи път общоевропейски инструмент, предназначен да измерва общественото доверие в правосъдието и да стимулира гражданския контрол по отношение прилагането на закона и работата на съдебната система. В отговор на бързо променящата се имиграционна ситуация Центърът разработи оценки на програми за образователна интеграция на деца на бежанци и търсещи убежище в България, като продължи да насърчава изпълнението и да популяризира измерими и устойчиви политики за интеграция.
Улеснен бе преносът на добри практики в рамките на Европейския съюз за подпомагане и социална реинтеграция на деца – жертви на трафик. Експертите на Центъра предоставиха на български и европейски институции навременни анализи на събитията от „арабската пролет”, както и възможни сценарии за политическия преход в тези страни.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.