ЦИД >> Програма Сигурност

   
 

Програма Сигурност

От 2001 г. насам, новаторските криминологични изследвания, провеждани в рамките на програмата допринасят за дебата по създаването на национална политика за борба с организираната престъпност. Освен в тях, експертите участват и в различни изследователски проекти и мрежи по въпросите на престъпността и сигурността. Основна част от тези проекти се възлагат или подпомагат от Европейската комисия, по-конкретно  - Главна Дирекция „Вътрешни работи” и са от голямо значение, не само поради техния обхват (обикновенно изследванията обхаващат 27-те държави членки на ЕС), но и поради факта, че са важен елемент от общоевропейския цикъл на политики за противодействие на организираната престъпност. В допълнение, Програма Сигурност си сътрудничи и с другите програми на Центъра при изготвянето на междудисциплинарни анализи по проблеми на миграцията, корупцията, сивата икономика, наказателното право и човешките права.

 

Събития

всички събития

Финансиране на дейностите на организираната престъпност – фокус върху трафика на хора с цел сексуална експлоатация
След 2000 година, трафикът на хора с цел сексуална експлоатация се превърна в един от най-големите престъпни пазари в България. Трафикът и проституцията не само осигуряват огромни приходи за българската организирана престъпност, но имат особено негативно социално и икономическо въздействие върху местните общности. още »
 
Противодействие на корупцията в частния сектор
Проблемът частна корупция е сравнително нов за корупционните изследвания, тъй като по принцип се приема, че корупцията преди всичко касае държавното управление и начина на употреба и злоупотреба с публичната власт, като в този смисъл не се отнася за частния сектор. Резултатите от първото за България систематично проучване на частната корупция, проведено от Центъра за изследване на демокрацията, показват, че в частния сектор се наблюдават явления и практики, които са до голяма степен подобни на общата корупционна среда в страната. още »
 
Институционалният отговор на незаконния пазар на тютюневи изделия: граници на възможностите за противодействие
Търговията с незаконни тютюневи изделия е източник на сериозни загуби в държавните бюджети на много страни. В България традиционно високите нива на употреба на незаконни цигари е довела до загуби в размер на 4,83 млрд. лева от неплатени ДДС и акцизи. Въпреки това, след 2014 г., съвместните усилия на полицията и контролните органи доведоха до сериозно намаление на дела на незаконния пазар. още »
 

Публикации

всички публикации


CSD Policy Brief No. 78: Трафикът на хора за сексуална експлоатация в България: финансови аспекти и прането на пари

Корупцията в частния сектор в България

CSD Policy Brief No. 75: Тенденции и рискове пред пазара на тютюневи изделия в България

Трансгранична организирана престъпност: България и Норвегия в контекста на миграционната криза


   Програма Сигурност

   ТЕМИ
      Инициативи и партньорства